Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності Чемпіоніка - дитяча футбольна школа від 3 до 16 років. Київ. (Далі - Компанія.) Розроблена відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі - ЗУ №2297-VI) і відповідними міжнародними стандартами в області обробки та захисту персональних даних.

Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних в Компанії з метою захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Компанія зобов'язана опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ до цієї Політики обробки персональних даних відповідно до ЗУ №2297-VI

1.1. Терміни та визначення

оператор - компанія, що виступає як особа здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними відповідно до ЗУ №2297-VI.

персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних); автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

партнер Компанії - юридична особа з яким Компанія складається в договірних відносинах інформація про яку представлена на сайті Компанії

надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретного суб'єкта персональних даних;

знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.2. Підстави обробки персональних даних:

Підставами для обробки персональних даних є:
- згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
- дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
- укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;
- захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
- необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;
- необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

2. Умови обробки персональних даних

2.1. Компанія виробляє обробку персональних даних при наявності хоча б однієї з таких умов:

- обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних в законних цілях, визначених у згоді;

- обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору

2.2. Основні цілі обробки персональних даних:

- здійснення Компанією своїх прав і законних інтересів відповідно до її видами діяльності

- законна передача персональних даних суб'єктів третім особам, при здійсненні Компанією підприємницької діяльності;

- виконання зобов'язань, накладених на Компанію, як на оператора персональних даних.

- інші цілі обробки, необхідні для здійснення Компанії своєї діяльності, що відповідають вимогам законодавства і детально визначені в формах згоди на обробку персональних даних.

2.3. Конфіденційність персональних даних

- Компанія та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язуються не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом

2.4. Категорії суб'єктів і перелік оброблюваних персональних даних

- Основною категорією суб'єктів персональних даних, обробку яких здійснює Компанія, є фізичні особи, яким Компанія надає послуги, а також особи, які надають свої персональні дані компанію з метою отримати інформацію про послуги Компанії (далі - Клієнти Компанії);

- Перелік оброблюваних даних: ПІБ Клієнта ПІБ дитини, законним представником якого є Клієнт Електронна пошта Клієнта Номер телефону клієнта

2.5. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

- Суб'єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку персональних даних може бути дано суб'єктом персональних даних або його представником в будь-який дозволяє підтвердити факт його отримання формі, якщо інше не встановлено федеральним законом.

- Обов'язок надати доказ отримання згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних або доказ наявності підстав, зазначених у ЗУ №2297-VI, покладається на Компанію.

2.6. Доручення обробки персональних даних іншій особі

- Компанія має право доручити обробку персональних даних іншій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом, на підставі укладається з цією особою договору. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Компанії, зобов'язана дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних, передбачені ЗУ №2297-VI.

2.7. Передача персональних даних

- Компанія має право здійснювати законну передачу персональних даних клієнтів Компанії складових клієнтської бази Компанії. Передачі персональних даних підлягають надані за згодою суб'єкта на передачу третім особам наступні дані: ПІБ, номер телефону та електронна пошта Клієнта.

- Особа, якій передаються персональні дані клієнтів здійснює їх обробку відповідно до вимог законодавства України і своїми локально-нормативними актами.

2.8. Права суб'єкта персональних даних

- Суб'єкт персональних даних має право на отримання у Компанії інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до закону. Суб'єкт персональних даних має право вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав .

- Компанія зобов'язана негайно припинити на вимогу суб'єкта персональних даних обробку його персональних даних в вищевказаних цілях.

- Якщо суб'єкт персональних даних вважає, що Компанія здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог ЗУ №2297-VI або іншим чином порушує його права і свободи, суб'єкт персональних даних має право оскаржити дії або бездіяльність Компанії в Уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку .

- Компанія, відповідно до вимог законодавства розглядає і реагує на запити (звернення) суб'єктів персональних даних в наступних порядку, відповідно до положень, Розділу V Гл. 18 ст. 251-254 ЦК України

- Вимоги до форми запиту встановлені законодавством.

Запит обов'язково повинен містити:

номер основного документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних або його представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;

відомості, що підтверджують участь суб'єкта персональних даних у відносинах з оператором (номер договору, дата укладення договору, умовне словесне позначення і (або) інші відомості), які відомості, іншим чином підтверджують факт обробки персональних даних оператором,

підпис суб'єкта персональних даних або його представника

- Запити і звернення суб'єктів персональних даних повинні надсилатися поштою рекомендованим листом з повідомленням на адресу Компанії, а також електронною поштою на офіційну адресу Компанії: info@championika.com.ua

2.9. Безпека персональних даних

- Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується реалізацією правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для забезпечення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до чинного законодавства України і відповідними міжнародними стандартами.

- Посадові особи Компанії, винні в порушенні норм, що регулюють обробку і захист персональних даних, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

На сторінку
Про компанію