Публичная оферта
Фітнес Клуб "ReForma" SPA

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Тімоніков Олексій Вікторович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 23570000000013074, платник єдиного податку, що надалі іменуватиметься «Виконавець», «Оферент», пропонує офіційним представникам ( батькам, опікунам, піклувальникам) дітей, які відвідують установи, перелік яких зазначений на сайті www.championika.com.ua далі іменується «Замовник», укласти договір на проведення фізкультурно - оздоровчих занять з елементами футболу для дітей (далі «Договір») на зазначених в публічній оферті (далі «Публічна оферта») умовах. Виконавець і Замовник, кожен окремо іменується «Сторона», а разом «Сторони». «Установою» в даній оферті іменується дошкільний заклад, дитячий клуб, інша установа, на території якої Виконавцем надаються послуги.
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов Публічної оферти є здійснення Замовником першої оплати наданих Виконавцем послуг в порядку, визначеному цією Публічної офертою. Акцепт Публічної оферти рівносильний укладенню Договору і означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Публічної оферти і всіма додатками до неї. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати Замовником за послуги певного Виконавця, який буде організовувати заняття з дітьми.
Виконавець має право в будь-який час наказом вносити зміни до цієї Оферти. У разі внесення змін, Виконавець публікує інформацію про це на офіційному сайті www.championika.com.ua в мережі Інтернет і повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом направлення листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації електронною поштою), через адміністрацію установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Зміни вступають в силу в протягом 10 (десяти) днів з моменту опублікування Оферти в новій редакції. У разі, якщо Замовник не згоден зі змінами Оферти, він має право відмовитися від виконання Договору в новій редакції, а Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо Замовник продовжить користуватися послугами Виконавця після закінчення зазначеного терміну, він вважається таким, який акцептував Оферту в новій редакції.
Акцептуючи Оферту, Замовник підтверджує, що:
1. він ознайомився з Правилами Чемпіоніки, згоден їх виконувати, зобов'язується донести зміст Правил Чемпіоніки до дитини і забезпечити дотримання дитиною Правил Чемпіоніки, інструкцій і рекомендацій Працівника під час проведення занять;
2. дитина не має медичних протипоказань для відвідування занять. Замовник попереджений про необхідність для дитини до початку відвідування занять пройти медичне обстеження, так як замовник несе персональну відповідальність за здоров'я дитини. Замовник розуміє, що неподання або подання недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини, відвідування занять в період гострого або загострення хронічного захворювання, можуть привести до погіршення здоров'я дитини і звільняє Виконавця від відповідальності за погіршення здоров'я дитини, яка настала в результаті прийняття участі в заняттях в період гострого або загострення хронічного захворювання, а також в результаті ненадання або надання недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини;
3. він розуміє небезпеку участі в заняттях для здоров'я дитини, викликану, в тому числі, рухомим характером вправ, використовуваних на заняттях, а також обмеженим простором, в якому проводяться заняття. Замовник розуміє, що в результаті участі в заняттях існує ризик отримання дитиною травм. Замовник звільняє Виконавця від відповідальності за будь-яке погіршення здоров'я дитини, яке може виникнути в результаті надання Виконавцю / Працівникові недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини або неподання таких відомостей;
4. Замовник повідомлений, що порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних під час проведення заняття, становить ноу-хау «Чемпіоніка» і охороняється відповідно до чинного законодавства. У разі розголошення інформації про порядок проведення занять, наборі і характер вправ, використовуваних під час проведення занять без письмового дозволу ФОП Тімонікова Олексія Вікторовича, Замовник зобов'язується компенсувати ФОП Тімонікову Олексію Вікторовичу завдані таким розголошенням і / або використанням збитки і розуміє, що ФОП Тімоніков Олексій Вікторович залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів з вимогою притягнути мене до відповідальності за ст. 232 КК України;
5. Замовник приймає рішення і висловлює згоду на обробку Виконавцем персональних даних Замовника і персональних даних дитини (далі по тексту «ПДН»), наданих в ході проведення занять, вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Під обробкою ПДН відповідно до закону від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» розуміються дії (операції) з ПДН, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі і передачу), знеособлення, блокування, знищення ПДН. Перелік ПДН, на обробку яких дається згода суб'єкта ПДН: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, фотографія, паспортні дані: серія та номер документа, орган, що видав документ, дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання, адреса фактичного місця проживання, стать, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти, відомості про трудову діяльність.
Термін обробки ПДН - безстроково. В порядку, передбаченим чинним законодавством України, згода може бути відкликане Суб'єктом ПДН шляхом письмового звернення до Виконавця. Замовник згоден з тим, що на його письмову вимогу повідомлення про знищення ПДН буде вручатися за місцем знаходження Виконавця;
6. Замовник надає Виконавцю нічим не обумовлене і нічим не обмежене право на публікацію і подальше використання зображення Замовника та / або зображення дитини, включаючи фотографії та відеозаписи, на яких зображені дитина і / або Замовник. Виконавець, серед іншого, має право використовувати зображення Замовника та / або дитини в мережі Інтернет, а також в будь-яких рекламно-інформаційних матеріалах, направлених на залучення уваги будь-яких третіх осіб до діяльності Виконавця;
7. Замовник висловлює згоду на отримання СМС-повідомлень, повідомлень по електронній пошті про діяльність Виконавця, щодо акцій які проводяться ним або за його участі, що відправляються Виконавцем або за його дорученням третіми особами.

1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується на умовах Договору надати Замовнику послуги з проведення фізкультурно - оздоровчих занять з елементами футболу для дітей (далі по тексту «Послуги»), вартість, місце проведення, розклад та інші умови проведення яких наведені на сайті www.championika.com.ua, а Замовник зобов'язується забезпечити дотримання правил відвідування занять «Чемпіоніки» (далі по тексту «Правила»), встановлених Виконавцем і оплатити Послуги Виконавця.
1.2. У разі недотримання Правил, Виконавець має право в будь-який момент відмовитися від виконання Договору без якої б то не було компенсації Замовникові.
2. Права і обов'язки Сторін, порядок і терміни надання Послуг
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Надати Послуги належного якості, в місці надання Послуг і відповідно до розкладу, зазначеним на сайті Виконавця - www.championika.com.ua
2.1.2. Забезпечити належне функціонування обладнання та інвентарю, допоміжного обладнання, призначеного для надання Послуг за Договором.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Змінювати в односторонньому порядку розклад проведення занять, проінформувавши Замовника про зміни зручним способом: шляхом надсилання листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону;
2.2.2. В односторонньому порядку змінювати Правила. У разі внесення змін, Виконавець публікує інформацію про це на офіційному сайті http://www.championika.com.ua в мережі Інтернет і повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом направлення листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Зміни вступають в силу в протягом 10 (десяти) днів з моменту опублікування нової редакції Правил. У разі, якщо Замовник не згоден зі змінами Правил, він має право відмовитися від виконання Договору, а Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо Замовник продовжить користуватися послугами Виконавця після закінчення зазначеного терміну, то вважається що він ознайомлений і згоден з текстом Правил у новій редакції.
2.2.3. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору або відмовити Замовнику в укладенні договору в разі:
2.2.3.1. несплати Замовником Послуг відповідно до умов Договору;
2.2.3.2. іншого неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором;
2.2.3.3. порушення Правил;
2.2.3.4. розірвання Виконавцем договору з установою, в якому проводяться заняття;
2.2.4. Виконавець залишає за собою право припинити надання Послуг, якщо групу відвідують п'ятеро і менш дітей, з відшкодуванням вартості оплачених, але не наданих Послуг;
2.2.5. У разі скасування занять з ініціативи установи, в якому проводяться заняття, а також в разі аварійних ситуацій, що сталися не з вини Виконавця, обставин непереборної сили, реконструкції, ремонту будівлі, приміщення дошкільного закладу, в якому проводяться заняття або окремої його частини, а також в разі закриття дошкільного закладу, в якому проводяться заняття, Виконавець призупиняє надання послуг Замовнику та відновлює їх надання після припинення зазначених обставин. У разі якщо такі обставини не припинилися протягом двох місяців з моменту припинення надання Послуг, Виконавець (в разі, якщо грошові кошти, сплачені за проведені заняття від установи, який скасував заняття, були перераховані на розрахунковий рахунок Виконавця), на вимогу Замовника, повертає Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо грошові кошти за проведені Виконавцем заняття знаходяться на розрахунковому рахунку установи, то Виконавець не повертає їх Замовнику.
2.3. Замовник зобов'язується:
2.3.1. При укладанні Договору, заповнити реєстраційну форму на сайті Виконавця www.championika.com.ua, повідомивши Виконавцю повні і достовірні відомості про дитину, для відвідування занять яким укладається Договір. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він повідомлений і згодний з тим, що вся відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю та майну Замовника або дитини, який бере участь в заняттях, заподіяну в результаті вказівки недостовірних відомостей в реєстраційній формі, лежить на Замовника;
2.3.2. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі і порядку, встановленому цим Договором;
2.3.3. Донести зміст Правил до дитини і забезпечити дотримання дитиною Правил, інструкцій і рекомендацій працівника Виконавця під час проведення занять;
2.3.4. Своєчасно інформувати Виконавця про всі зміни стану здоров'я дитини, що виникають складнощі, побічні ефекти і т.і. в процесі занять і після їх закінчення;
2.3.5. Не розголошувати третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця інформацію, що стала відомою Замовнику щодо порядку проведення занять, набору і характеру вправ, які використовуються Виконавцем. Замовник повідомлений, що порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Працівником, становить ноу-хау «Чемпіоніки» і охороняється відповідно до чинного законодавства;
2.3.6. Забезпечити відвідування дитиною занять відповідно до розкладу занять;
2.3.7. Забезпечити наявність у дитини спортивного одягу і взуття під час занять.
2.4. Замовник має право користуватися Послугами, брати участь в заняттях, що проводяться Виконавцем або за його ініціативою, або за його участі.
2.5. Замовник не має права без письмового дозволу Виконавця замінювати дитину, зазначеного при заповненні реєстраційної форми, на будь-яку іншу дитину.
2.6. Виконавець розпочинає надання Послуг після оплати вартості абонемента в порядку і розмірі, встановленому цим Договором, і припиняє надавати Послуги після закінчення дії оплаченого абонемента, або провівши всі заняття, оплачені абонементом - в залежності від того, яка подія настане раніше.
2.7. У разі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення надання Послуг від Замовника не надходить претензій до складу, кількості і якості надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі, в належному склад та якість.

3. Порядок розрахунків
3.1. Виконавець розпочинає надання Послуг після отримання оплати вартості Послуг відповідно до цього пункту Договору. Замовник проводить оплату послуг Виконавця готівкою або в безготівкових гривнях шляхом оплати вартості абонемента, встановленої у Виконавця. Вартість абонемента включає в себе всі податки та збори і не обкладається ПДВ у зв'язку з використанням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг. У разі внесення змін, Виконавець повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом надсилання листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Одностороння зміна вартості вже оплачених послуг не допускається.
3.3. Моментом оплати Послуг вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або підписання бланка суворої звітності Виконавця.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2. Виконавець не несе відповідальності:
4.2.1. За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну дитини в результаті ненадання та / або несвоєчасного надання Виконавцю Замовником достовірних відомостей про стан здоров'я дитини; і / або при порушенні або неналежному виконанні Замовником та / або дитиною умов Договору, Правил та / або правил техніки безпеки при користуванні Послугами; інструкцій і рекомендацій працівника Виконавця по користуванню устаткуванням, інвентарем і т.і. виконавця; і / або з необережності дитини і Замовника; за шкоду, заподіяну здоров'ю дитини або заподіяну майну Замовника власними діями і / або бездіяльністю, і / або заподіяну діями третіх осіб;
4.2.2. За шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я дитини погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;
4.2.3. За втрату або пошкодження особистих речей, залишених в роздягальнях або в інших приміщеннях дошкільного закладу, в якому проводяться заняття;
4.2.4. У випадках, передбачених Правилами, чинним законодавством.
4.3. У разі отримання дитиною травми, Замовник відповідає за будь-які витрати, пов'язані з виїздом невідкладної медичної допомоги, яку може викликати співробітник Виконавця, а також за будь-які інші витрати, пов'язані з лікуванням дитини Замовника.
4.4. Замовник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю та установі, в якій проводяться заняття. У разі заподіяння дитиною Замовника шкоди Виконавцю, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженого та / або втраченого майна, встановлену Виконавцем. У разі заподіяння шкоди Виконавцю складається акт. У разі відмови Замовника від підписання акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку. Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів на підставі акту зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані збитки в повному обсязі.
4.5. Замовник відповідає за достовірність зазначених у Договорі даних і в разі їх зміни повинен негайно інформувати Виконавця в письмовій формі або по електронній пошті.
4.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили.
4.7. У разі, якщо дитина Замовника відсутня на заняттях без поважної причини (поважні причини - хвороба дитини, смерть близьких осіб, що має підтверджуватися документально; участь в національних / конфесійних святах, про що Виконавцю має бути повідомлено Замовником не менше, ніж за 5 робочих днів до настання події), вартість Послуг оплачених, але не наданих за фактом відсутності без поважної причини дитини Замовника не відшкодовується.
4.8. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.
4.9. Всі суперечки і розбіжності регулюються Сторонами шляхом переговорів, а, при не досягненні згоди - в районному суді за місцем надання Виконавцем послуг Замовникові.
5. Прикінцеві положення
5.1. Всі додатки до цього Договору, є його невід'ємними частинами. Якщо інше не передбачено Публічної офертою, Договором, доповнення та / або зміни умов Договору вступають в силу в порядку, встановленому Договором.
5.2. Всі суперечки і розбіжності, пов'язані з укладенням, виконанням та припиненням Договору Сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.
5.3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Замовник і Виконавець керуються чинним законодавством України.
5.4. Якщо будь-яка з умов Публічної оферти визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності до чинного законодавства України, таку умову видаляється з Публічної оферти і замінюється новим положенням, максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Публічній оферті, при цьому інші положення Публічної оферти або чинного Договору не змінюються і залишаються в силі.


ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ


ПРАВИЛА «ЧЕМПІОНІКА»Правила «Чемпіоніка» обов'язкові для виконання Представником і дитиною Представника. Правила не є вичерпними, і можуть доповнюватися і змінюватися.
1. Представник зобов'язаний уважно вивчити і дотримуватися Правил «Чемпіоніка», що регламентують проведення занять з елементами футболу для дитини (далі по тексту «Заняття») в місці проведення занять (далі по тексту «Клуб»).
2. У разі погіршення самопочуття, дитині необхідно інформувати про це Тренера «Чемпіоніка», який проводить заняття, (далі «Тренер») або іншого співробітника Клубу для забезпечення надання першої допомоги.
3. Представник зобов'язується своєчасно інформувати Тренера про всі зміни стану здоров'я дитини, складнощах, побічних ефектів і т.п., що виникають, в процесі, а також після проведення занять.
4. Представникові і дитині необхідно обов'язково дотримуватися таких вимог:
4.1. виконувати інструкції Тренера;
4.2. відвідувати заняття необхідно в спеціальному одязі і взутті для занять спортом, що відповідає стандартам безпеки і спрямованості занять;
4.3. приходити на заняття завчасно, при запізненні більш ніж на 10 хвилин Тренер має право не допустити дитину до участі у відповідному занятті;
4.4. щоб уникнути травм і нанесення шкоди здоров'ю відвідувати заняття, відповідні індивідуальним рівнем підготовленості дитини. Тренер має право не допустити дитину до участі в занятті в разі відсутності у дитини відповідного рівня підготовленості;
4.5. щоб уникнути травм, зіткнень під час участі в заняттях дотримуватися дистанції, не заважати і уважно ставитися до інших дітей, які перебувають в безпосередній близькості;
4.6. шанобливо і дбайливо ставитися один до одного і Тренеру;
4.7. дотримуватися внутрішніх правил, що встановлені Клубом.
5. Представникові і дитині заборонено:
5.1. брати участь в заняттях при поганому самопочутті, у гострий період захворювання (в тому числі є носіями інфекційних захворювань, що передаються) і / або в період загострення хронічного захворювання, на час медичного звільнення від занять спортом;
5.2. Записувати і / або конспектувати порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Тренером. Представник повідомлений, що порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Тренером, становить ноу-хау і власністю ФОП Тімонікова О.В. і охороняється відповідно до чинного законодавства;
5.3. Без письмового дозволу Тренера замінювати дитину на будь-яку іншу дитину;
5.4. Приймати їжу і жувати жуйку під час занять;
5.5. Приходити на заняття в масивних прикрасах.
6. У разі, якщо дитина конфліктна і / або агресивна, Тренер залишає за собою право відмовити їй у відвідуванні занять.
7. Тренер не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю дитини, що наступила в результаті:
7.1. надання Працівнику недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини або ненадання таких відомостей;
7.2. гострого або хронічного захворювання дитини;
7.3. необережності дитини;
7.4. порушення або неналежного виконання Представником і / або дитиною Правил Чемпіоніка, і / або правил техніки безпеки і / або особистої гігієни при проведенні занять, і / або рекомендацій Тренера по користуванню устаткуванням, інвентарем і т.д .;
7.5. дій третіх осіб;
7.6. в інших випадках, передбачених законодавством України.
8. Представник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Тренеру, Клубу та ФОП Тімоніков О.В. У разі заподіяння дитиною шкоди Тренеру і / або Клубу або майну Тренера і / або Клубу, Представник зобов'язаний відшкодувати вартість пошкодженого та / або втраченого майна, встановлену Працівником. У разі заподіяння шкоди складається акт. У разі відмови Представника від підписання акту, Тренер підписує його в односторонньому порядку. Представник протягом 5 (п'яти) календарних днів на підставі акту зобов'язаний відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.
9. У разі порушення Представником і / або дитиною Правил «Чемпіоніка» Тренер залишає за собою право відмовити в проведенні занять в зв'язку з відмовою Представника і / або дитини виконувати вимоги Правил «Чемпіоніка», рекомендацій Тренера.
10. Доповнення та / або зміна Правил «Чемпіоніка» не є підставою для надання Представнику будь-яких компенсацій.
11. Представник і / або дитина, починаючи користуватися Послугами, заявляє, що не має медичних протипоказань для відвідування занять і користування Послугами
Вернуться к центру
Фітнес Клуб "ReForma" SPA