Публичная оферта
Ірпінь. Інноваційна школа ThinkGlobal

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Тімоніков Олексій Вікторович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 23570000000013074, платник єдиного податку, що надалі іменуватиметься «Виконавець», «Оферент», пропонує офіційним представникам ( батькам, опікунам, піклувальникам) дітей, які відвідують установи, перелік яких зазначений на сайті www.championika.com.ua далі іменується «Замовник», укласти договір на проведення фізкультурно - оздоровчих занять з елементами футболу для дітей (далі «Договір») на зазначених в публічній оферті (далі «Публічна оферта») умовах. Виконавець і Замовник, кожен окремо іменується «Сторона», а разом «Сторони». «Установою» в даній оферті іменується дошкільний заклад, дитячий клуб, інша установа, на території якої Виконавцем надаються послуги.
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов Публічної оферти є здійснення Замовником першої оплати наданих Виконавцем послуг в порядку, визначеному цією Публічної офертою. Акцепт Публічної оферти рівносильний укладенню Договору і означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Публічної оферти і всіма додатками до неї. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати Замовником за послуги певного Виконавця, який буде організовувати заняття з дітьми.
Виконавець має право в будь-який час наказом вносити зміни до цієї Оферти. У разі внесення змін, Виконавець публікує інформацію про це на офіційному сайті www.championika.com.ua в мережі Інтернет і повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом направлення листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації електронною поштою), через адміністрацію установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Зміни вступають в силу в протягом 10 (десяти) днів з моменту опублікування Оферти в новій редакції. У разі, якщо Замовник не згоден зі змінами Оферти, він має право відмовитися від виконання Договору в новій редакції, а Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо Замовник продовжить користуватися послугами Виконавця після закінчення зазначеного терміну, він вважається таким, який акцептував Оферту в новій редакції.
Акцептуючи Оферту, Замовник підтверджує, що:
1. він ознайомився з Правилами Чемпіоніки, згоден їх виконувати, зобов'язується донести зміст Правил Чемпіоніки до дитини і забезпечити дотримання дитиною Правил Чемпіоніки, інструкцій і рекомендацій Працівника під час проведення занять;
2. дитина не має медичних протипоказань для відвідування занять. Замовник попереджений про необхідність для дитини до початку відвідування занять пройти медичне обстеження, так як замовник несе персональну відповідальність за здоров'я дитини. Замовник розуміє, що неподання або подання недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини, відвідування занять в період гострого або загострення хронічного захворювання, можуть привести до погіршення здоров'я дитини і звільняє Виконавця від відповідальності за погіршення здоров'я дитини, яка настала в результаті прийняття участі в заняттях в період гострого або загострення хронічного захворювання, а також в результаті ненадання або надання недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини;
3. він розуміє небезпеку участі в заняттях для здоров'я дитини, викликану, в тому числі, рухомим характером вправ, використовуваних на заняттях, а також обмеженим простором, в якому проводяться заняття. Замовник розуміє, що в результаті участі в заняттях існує ризик отримання дитиною травм. Замовник звільняє Виконавця від відповідальності за будь-яке погіршення здоров'я дитини, яке може виникнути в результаті надання Виконавцю / Працівникові недостовірних відомостей про стан здоров'я дитини або неподання таких відомостей;
4. Замовник повідомлений, що порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних під час проведення заняття, становить ноу-хау і охороняється відповідно до чинного законодавства. У разі розголошення інформації про порядок проведення занять, набор і характер вправ, використовуваних під час проведення занять без письмового дозволу ФОП Тімонікова Олексія Вікторовича, Замовник зобов'язується компенсувати ФОП Тімонікову Олексію Вікторовичу завдані таким розголошенням і / або використанням збитки і розуміє, що ФОП Тімоніков Олексій Вікторович залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів з вимогою притягнути мене до відповідальності за ст. 232 КК України;
5. Замовник приймає рішення і висловлює згоду на обробку Виконавцем персональних даних Замовника і персональних даних дитини (далі по тексту «ПДН»), наданих в ході проведення занять, вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Під обробкою ПДН відповідно до закону від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» розуміються дії (операції) з ПДН, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі і передачу), знеособлення, блокування, знищення ПДН. Перелік ПДН, на обробку яких дається згода суб'єкта ПДН: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, фотографія, паспортні дані: серія та номер документа, орган, що видав документ, дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання, адреса фактичного місця проживання, стать, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти, відомості про трудову діяльність.
Термін обробки ПДН - безстроково. В порядку, передбаченим чинним законодавством України, згода може бути відкликане Суб'єктом ПДН шляхом письмового звернення до Виконавця. Замовник згоден з тим, що на його письмову вимогу повідомлення про знищення ПДН буде вручатися за місцем знаходження Виконавця;
6. Замовник надає Виконавцю нічим не обумовлене і нічим не обмежене право на публікацію і подальше використання зображення Замовника та / або зображення дитини, включаючи фотографії та відеозаписи, на яких зображені дитина і / або Замовник. Виконавець, серед іншого, має право використовувати зображення Замовника та / або дитини в мережі Інтернет, а також в будь-яких рекламно-інформаційних матеріалах, направлених на залучення уваги будь-яких третіх осіб до діяльності Виконавця;
7. Замовник висловлює згоду на отримання СМС-повідомлень, повідомлень по електронній пошті про діяльність Виконавця, щодо акцій які проводяться ним або за його участі, що відправляються Виконавцем або за його дорученням третіми особами.

1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується на умовах Договору надати Замовнику послуги з проведення фізкультурно - оздоровчих занять з елементами футболу для дітей (далі по тексту «Послуги»), вартість, місце проведення, розклад та інші умови проведення яких наведені на сайті www.championika.com.ua, а Замовник зобов'язується забезпечити дотримання правил відвідування занять «Чемпіоніки» (далі по тексту «Правила»), встановлених Виконавцем і оплатити Послуги Виконавця.
1.2. У разі недотримання Правил, Виконавець має право в будь-який момент відмовитися від виконання Договору без якої б то не було компенсації Замовникові.
2. Права і обов'язки Сторін, порядок і терміни надання Послуг
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Надати Послуги належного якості, в місці надання Послуг і відповідно до розкладу, зазначеним на сайті Виконавця - www.championika.com.ua
2.1.2. Забезпечити належне функціонування обладнання та інвентарю, допоміжного обладнання, призначеного для надання Послуг за Договором.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Змінювати в односторонньому порядку розклад проведення занять, проінформувавши Замовника про зміни зручним способом: шляхом надсилання листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону;
2.2.2. В односторонньому порядку змінювати Правила. У разі внесення змін, Виконавець публікує інформацію про це на офіційному сайті http://www.championika.com.ua в мережі Інтернет і повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом направлення листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Зміни вступають в силу в протягом 10 (десяти) днів з моменту опублікування нової редакції Правил. У разі, якщо Замовник не згоден зі змінами Правил, він має право відмовитися від виконання Договору, а Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо Замовник продовжить користуватися послугами Виконавця після закінчення зазначеного терміну, то вважається що він ознайомлений і згоден з текстом Правил у новій редакції.
2.2.3. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору або відмовити Замовнику в укладенні договору в разі:
2.2.3.1. несплати Замовником Послуг відповідно до умов Договору;
2.2.3.2. іншого неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором;
2.2.3.3. порушення Правил;
2.2.3.4. розірвання Виконавцем договору з установою, в якому проводяться заняття;
2.2.4. Виконавець залишає за собою право припинити надання Послуг, якщо групу відвідують п'ятеро і менш дітей, з відшкодуванням вартості оплачених, але не наданих Послуг;
2.2.5. У разі скасування занять з ініціативи установи, в якому проводяться заняття, а також в разі аварійних ситуацій, що сталися не з вини Виконавця, обставин непереборної сили, реконструкції, ремонту будівлі, приміщення дошкільного закладу, в якому проводяться заняття або окремої його частини, а також в разі закриття дошкільного закладу, в якому проводяться заняття, Виконавець призупиняє надання послуг Замовнику та відновлює їх надання після припинення зазначених обставин. У разі якщо такі обставини не припинилися протягом двох місяців з моменту припинення надання Послуг, Виконавець (в разі, якщо грошові кошти, сплачені за проведені заняття від установи, який скасував заняття, були перераховані на розрахунковий рахунок Виконавця), на вимогу Замовника, повертає Замовнику невикористаний аванс. У разі, якщо грошові кошти за проведені Виконавцем заняття знаходяться на розрахунковому рахунку установи, то Виконавець не повертає їх Замовнику.
2.3. Замовник зобов'язується:
2.3.1. При укладанні Договору, заповнити реєстраційну форму на сайті Виконавця www.championika.com.ua, повідомивши Виконавцю повні і достовірні відомості про дитину, для відвідування занять яким укладається Договір. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він повідомлений і згодний з тим, що вся відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю та майну Замовника або дитини, який бере участь в заняттях, заподіяну в результаті вказівки недостовірних відомостей в реєстраційній формі, лежить на Замовника;
2.3.2. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі і порядку, встановленому цим Договором;
2.3.3. Донести зміст Правил до дитини і забезпечити дотримання дитиною Правил, інструкцій і рекомендацій працівника Виконавця під час проведення занять;
2.3.4. Своєчасно інформувати Виконавця про всі зміни стану здоров'я дитини, що виникають складнощі, побічні ефекти і т.і. в процесі занять і після їх закінчення;
2.3.5. Не розголошувати третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця інформацію, що стала відомою Замовнику щодо порядку проведення занять, набору і характеру вправ, які використовуються Виконавцем. Замовник повідомлений, що порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Працівником, становить ноу-хау «Чемпіоніки» і охороняється відповідно до чинного законодавства;
2.3.6. Забезпечити відвідування дитиною занять відповідно до розкладу занять;
2.3.7. Забезпечити наявність у дитини спортивного одягу і взуття під час занять.
2.4. Замовник має право користуватися Послугами, брати участь в заняттях, що проводяться Виконавцем або за його ініціативою, або за його участі.
2.5. Замовник не має права без письмового дозволу Виконавця замінювати дитину, зазначеного при заповненні реєстраційної форми, на будь-яку іншу дитину.
2.6. Виконавець розпочинає надання Послуг після оплати вартості абонемента в порядку і розмірі, встановленому цим Договором, і припиняє надавати Послуги після закінчення дії оплаченого абонемента, або провівши всі заняття, оплачені абонементом - в залежності від того, яка подія настане раніше.
2.7. У разі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення надання Послуг від Замовника не надходить претензій до складу, кількості і якості надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі, в належному склад та якість.

3. Порядок розрахунків
3.1. Виконавець розпочинає надання Послуг після отримання оплати вартості Послуг відповідно до цього пункту Договору. Замовник проводить оплату послуг Виконавця готівкою або в безготівкових гривнях шляхом оплати вартості абонемента, встановленої у Виконавця. Вартість абонемента включає в себе всі податки та збори і не обкладається ПДВ у зв'язку з використанням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг. У разі внесення змін, Виконавець повідомляє Замовника будь-яким зручним способом: шляхом надсилання листа по електронній пошті Замовнику (в разі, якщо Замовник дав дозвіл на отримання інформації по електронній пошті), через адміністрацію дошкільних установ, в яких проводяться заняття, шляхом усного повідомлення Замовнику особисто або по телефону. Одностороння зміна вартості вже оплачених послуг не допускається.
3.3. Моментом оплати Послуг вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або підписання бланка суворої звітності Виконавця.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2. Виконавець не несе відповідальності:
4.2.1. За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну дитини в результаті ненадання та / або несвоєчасного надання Виконавцю Замовником достовірних відомостей про стан здоров'я дитини; і / або при порушенні або неналежному виконанні Замовником та / або дитиною умов Договору, Правил та / або правил техніки безпеки при користуванні Послугами; інструкцій і рекомендацій працівника Виконавця по користуванню устаткуванням, інвентарем і т.і. виконавця; і / або з необережності дитини і Замовника; за шкоду, заподіяну здоров'ю дитини або заподіяну майну Замовника власними діями і / або бездіяльністю, і / або заподіяну діями третіх осіб;
4.2.2. За шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я дитини погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;
4.2.3. За втрату або пошкодження особистих речей, залишених в роздягальнях або в інших приміщеннях дошкільного закладу, в якому проводяться заняття;
4.2.4. У випадках, передбачених Правилами, чинним законодавством.
4.3. У разі отримання дитиною травми, Замовник відповідає за будь-які витрати, пов'язані з виїздом невідкладної медичної допомоги, яку може викликати співробітник Виконавця, а також за будь-які інші витрати, пов'язані з лікуванням дитини Замовника.
4.4. Замовник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю та установі, в якій проводяться заняття. У разі заподіяння дитиною Замовника шкоди Виконавцю, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженого та / або втраченого майна, встановлену Виконавцем. У разі заподіяння шкоди Виконавцю складається акт. У разі відмови Замовника від підписання акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку. Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів на підставі акту зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані збитки в повному обсязі.
4.5. Замовник відповідає за достовірність зазначених у Договорі даних і в разі їх зміни повинен негайно інформувати Виконавця в письмовій формі або по електронній пошті.
4.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили.
4.7. У разі, якщо дитина Замовника відсутня на заняттях без поважної причини (поважні причини - хвороба дитини, смерть близьких осіб, що має підтверджуватися документально; участь в національних / конфесійних святах, про що Виконавцю має бути повідомлено Замовником не менше, ніж за 5 робочих днів до настання події), вартість Послуг оплачених, але не наданих за фактом відсутності без поважної причини дитини Замовника не відшкодовується.
4.8. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.
4.9. Всі суперечки і розбіжності регулюються Сторонами шляхом переговорів, а, при не досягненні згоди - в районному суді за місцем надання Виконавцем послуг Замовникові.
5. Прикінцеві положення
5.1. Всі додатки до цього Договору, є його невід'ємними частинами. Якщо інше не передбачено Публічної офертою, Договором, доповнення та / або зміни умов Договору вступають в силу в порядку, встановленому Договором.
5.2. Всі суперечки і розбіжності, пов'язані з укладенням, виконанням та припиненням Договору Сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.
5.3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Замовник і Виконавець керуються чинним законодавством України.
5.4. Якщо будь-яка з умов Публічної оферти визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності до чинного законодавства України, таку умову видаляється з Публічної оферти і замінюється новим положенням, максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Публічній оферті, при цьому інші положення Публічної оферти або чинного Договору не змінюються і залишаються в силі.

ДОДАТОК №1 ДО ДОГОВОРУ

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ «ЧЕМПІОНІКА»

Правила відвідування занять «Чемпіоніка» (далі по тексту «Правила») є обов'язковими для виконання Замовником та дитиною Замовника, потенційними Замовниками, гостями та третіми особами. Правила не є вичерпними, так як Виконавець має право самостійно їх доповнювати та змінювати.
1. Замовник зобов'язаний уважно вивчити і дотримуватися Правил, які регламентують надання дитині послуг з проведення фізкультурно - оздоровчих занять з елементами футболу для дитини та інших послуг (далі по тексту «Послуги») в місці надання Послуг (далі по тексту «Клуб»).
2. Замовник може користуватися Послугами в Клубі тільки під час надання Послуг. У разі відсутності договору c Клубом, що передбачає право Замовника та дитини перебувати в Клубі, Замовник і дитина не мають права перебувати в Клубі в дні та години, не встановлені Договором та додатками до нього.
3. У разі погіршення самопочуття дитини Замовника необхідно припинити виконання вправ і негайно інформувати працівника Виконавця, яка проводить заняття, або іншого працівника Клубу для забезпечення надання першої допомоги дитині.
4. Виконавець рекомендує Замовнику:
4.1. для підтримки водно-сольового балансу в організмі під час участі в заняттях забезпечити споживання дитиною питної води.
4.2. з усіх виникаючих питань по заняттях, використання обладнання звертатися до працівників Виконавця.
5. Замовнику і дитині Замовника необхідно обов'язково дотримуватися таких вимог:
5.1. виконувати інструкції працівника Виконавця;
5.2. відвідувати заняття необхідно в спеціальному одязі і взутті для занять спортом, що відповідає стандартам безпеки і спрямованості занять;
5.3. знімати прикраси і наручний годинник на час участі в заняттях;
5.4. приходити на заняття завчасно, при запізненні більш ніж на 10 хвилин працівник Виконавця має право не допустити дитину до участі у відповідному занятті;
5.5. щоб уникнути травм і нанесення шкоди здоров'ю відвідувати заняття, відповідні індивідуальним рівнем підготовленості дитини Замовника. Працівник Виконавця має право не допустити дитину до участі в занятті в разі відсутності у дитини відповідного рівня підготовленості;
5.6. дотримуватися правил особистої та загальної гігієни, підтримувати чистоту на території Клубу;
5.7. щоб уникнути травм, зіткнень під час участі в заняттях дотримуватися дистанції, не заважати і уважно ставитися до інших дітей, які перебувають в безпосередній близькості;
5.8. після закінчення участі в занятті необхідно повернути використовуваний інвентар на спеціально відведене місце;
5.9. шанобливо і дбайливо ставитися один до одного, працівникам Виконавця, третім особам, майну Замовника, Виконавця та третіх осіб;
5.10. дотримуватися внутрішніх правил встановлених Клубом.
6. Замовнику і дитині Замовника заборонено:
6.1. Користуватися Послугами при поганому самопочутті, у гострий період захворювання (в тому числі які є носіями інфекційних захворювань що передаються) і / або в період загострення хронічного захворювання.
6.2. Проводити кіно-, відео- і фотозйомку в Клубі без письмового дозволу Виконавця.
6.3. Записувати і / або конспектувати порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Виконавцем.
6.4. Відвідувати заняття з голим торсом, у верхньому одязі, вуличному взутті, в шльопанцях, босоніж або в шкарпетках.
6.5. Використовувати під час участі в заняттях власні вправи і обладнання, не передбачених програмою.
6.6. Самостійно змінювати температурний режим і рівень освітлення.
6.7. Самостійно пересувати і виносити з зон / студій / залів обладнання, а також предмети меблів.
6.8. Приймати їжу під час занять в Клубі
6.9. Використовувати скляну або інший посуд, що б'ється під час занять в Клубі. Необхідно користуватися тільки пластиковими стаканами і / або іншим посудом .
6.10. Ставити склянки та інші ємності з напоями на музичну апаратуру, обладнання або які не призначені для цього предмети меблів.
6.11. Використовувати жувальну гумку під час занять.
6.12. Використовувати ненормативну лексику.
7. У разі дощу, сильного вітру, температури повітря вище + 25С або нижче 15С і / або інших несприятливих погодних явищ заняття на відкритому повітрі (доступно в деяких Клубах) можуть бути скасовані Виконавцем.
8. У разі, якщо дитина конфліктна і / або агресивна, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у відвідуванні занять
9. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Правил. Зміна, доповнення Правил не є підставою для надання Замовнику будь-яких компенсацій.
Вернуться к центру
Ірпінь. Інноваційна школа ThinkGlobal